Vol. 46No. 1, Mar 2006
■Review Article
Senile Epstein-Barr Virus-Associated B-Cell Lymphoproliferative Disorders :
a Mini Review
Yoshie Shimoyama, Takashi Oyama, Naoko Asano, Aya Oshiro, Ritsuro Suzuki,
Yoshitoyo Kagami, Yasuo Morishima and Shigeo Nakamura
Pyothorax-associated Lymphoma
Katsuyuki Aozasa
Human γδ T Cells and Tumor Immunotherapy
Yoshimasa Tanaka
■Original Article
p27Kip1 is Detected on Most Gastric MALT Lymphomas,
but not Large Cell Lymphomas
Hiaki Sato, Yumiko Sato, Koichi Ichimura, Takashi Oka, Eisaku Kondo, Takehiro Tanaka,
Takami Kondo, Nobuya Ohara, Kiyoshi Takahashi and Tadashi Yoshino
Low-Dose Lipopolysaccharide Modifies the Production of IL-12 by Dendritic Cells
in Response to Various Cytokines
Yusuke Saito, Yoshiki Yanagawa, Kazuhiro Kikuchi, Norifumi Iijima, Kazuya Iwabuchi,
and Kazunori Onoé